"...โตขึ้นมา หนูอยากเป็นอะไร...

...ไม่รู้เหมือนกันครับ..."
กับคำถามที่ตัวเราเองยังไม่รู้เลยว่าจะตอบอย่างไร แล้วเราจะหาคำตอบให้กับคนที่เรารักได้อย่างไร
ให้คนที่คุณรัก ได้ค้นพบคำตอบ ด้วยตัวเอง 

คุณเคยสงสัยตัวคุณเองหรือไม่ว่าทำไมบางสิ่งเราน่าจะทำสิ่งนั้นได้ดี เหมือนกับมีกำแพงที่มองไม่เห็นขวางกั้นอยู่
อย่าคิดว่าคุณโง่ ค้นพบตัวเอง สร้างพลังการเรียนรู้ กำหนดอนาคตด้วย

พหุปัญญา

(Multiple Intelligences) 

 

พหุปัญญา

(Multiple Intelligences)

คืออะไร

 " ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) "

ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด อธิบายให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายของมนุษย์ ด้วยแนวคิดที่ว่า สติปัญญาของมนุษย์มีหลากหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด

ถ้าหากความสามารถที่โดดเด่นทางด้านนั้นๆได้รับการพัฒนาและส่งเสิรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทำให้บุคคลนั้นมราความสามามารถทางด้านนั้นมากยิ่งขึ้นไป

พหุปัญญา 8 ด้าน

พหุปัญญา 8 ด้าน ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ได้เสนอไว้ว่า มนุษย์เรามีความสามารถที่หลากหลายที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบุคคลนั้นจะมีความสามารถที่โดดเด่นทางด้านใด

ปัญญาด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence/Number Smart)

ความสามารถในการคำนวณทางคณิตสาสตร์ การคิดแบบมีเหตุผล เข้าใจในเหตุและผลของสิ่งต่างๆ ชอบใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ การใช้เหตุและผล ชอบการวิเคราะห์และการสรุปที่ชัดเจน

ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence/Music Smart)

ความสามารถทางด้านดนตรี ชอบการขับร้อง มีความสัมผัสด้านจังหวะที่ดี ทักษะทางดนตรี คำร้อง ทำนอง ความสามารถในการเรียนรู้ทางดนตรี อุปกรณ์ดนตรีทุกชนิด

ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence/Word Smart)

ความสามารถในการใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ ความสามารถในการพุด อ่าน เขียน รับรู้ เข้าใจ และสื่อสารภาษาให้ผู้คนเข้าใจได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ชอบกิจกรรมเกี่ยวกับการพูด

ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence/Nature Smart)

ความสามารถในการรู้จัก เข้าใจธรรมชาติ จดจำ จำแนกประเภทของ พืช สัตว์ มีการสังเกตุทางธรรมชาตที่เฉียบคม ชอบสังเกตุสิ่งต่างๆรอบตัว สามารถระบุและจัดหมวดหมู่พืชและสัตว์ได้โดยง่าย

ปัญญาด้านการข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence/Self Smart)

ความสามารถในการรู้จักตัวเอง ควบคุมตัวเอง รู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตน วางแผนชีวิตและมีวินัยในตนเอง มีความเคารพในตนเองสูง ชอบอยู่ตามลำพังมากกว่าสังสรรค์กับเพื่อน

ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence/Picture Smart)

ความสามารถในการมองเห็น รับรู้ทางสายตา รูปทรง ตำแหน่ง ระยะทาง สามารถสร้างภาพในความคิดได้อย่างชัดเจน สามารถอ่านแผนที่ แผนภาพต่างๆ ได้โดยง่าย

ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence/People Smart)

ความสามารถในการเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด มิตรภาพ ความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง ดูแลและเอาใจใส่ผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้ฟังที่ดี ชอบกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence/Body Smart)

ความสามารถในการใช้มือ เท้า การเคลื่อนไหวทางกายได้ดี ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเรียนรู้ผ่านการสัมผัส ลงมือปฏิบัติ ชอบการสัมผัสทางกาย

*ปัจจุบัน ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ได้นำเสนอพหุปัญญาอีก 2 ด้านคือ Existential Intelligence และ  Pedagogical Intelligence ซึ่งปัญญาทั้งสองด้านนี้มีผลต่อการพัฒนาบุคคลิก ลักษณะของแต่ละบุคคล

Dermatoglyphics Multiple Intelligences Test (DMIT) คืออะไร

คุณเห็นอะไรบนลายนิ้วมือของคนที่คุณรักมั้ย?

จากลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ที่คุณเห็นเพียงแต่ว่ามันมีลายแปลกๆ เช่น ลายเหมือนก้นหอย ลายโค้งๆ หรือเอียงไปมาทางซ้ายหรือขวา แล้วคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าการที่แต่ละคนมีลายนิ้วมือที่แตกต่างกัน มันจะเกี่ยวข้องอะไรกับลักษณะนิสัยของแต่ละคนที่แตกต่างกันด้วยหรือไม่ แม้กระทั่งฝาแฝดที่ถือกำเนิดมาจากพันธุกรรมของพ่อและแม่ ก็ยังมีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน

Dermatoglyphics Analysis เป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์สมอง, การแพทย์, พันธุศาสตร์, จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์เชิงพฤติกรรม ผ่านการสังเกตและศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์ทางพันธุกรรมมาเกือบห้าศตวรรษ ปริมาณและการกระจายของเซลล์ประสาทจะถูกสะท้อนในรูปแบบปกติบนนิ้ว  ผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษา dermatoglyphics เชื่อว่ารอยนิ้วมือ (dermatoglyphy) เป็นเครื่องหมายของเส้นประสาทตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์ของมารดา ซึ่งอาจสะท้อนถึงศักยภาพทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล  

Dermatoglyphics Multiple Intelligences Test (DMIT) คือการนำเอาลายนิ้วมือ(finger print) ทั้ง 10  นิ้วของบุคคลนั้นๆ มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ลายนิ้วมือและโปรแกรมจะทำการประมวลผลจากฐานข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ 

การวิเคราะห์ลายนิ้วมือจะขึ้นอยู่กับการก่อตัวและปริมาณของรอยนิ้วมือบนลายนิ้วมือ การวิเคราะห์ผลจากคอมพิวเตอร์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังบอกได้ว่าทุกคนมีลายนิ้วมือที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และสมองจะมีการเติบโตและทำงาน พร้อมกันกับลายนิ้วมือ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้และการคิด ซึ้งแต่ละนิ้วมือแสดงความสามารถที่แตกต่างกันและแต่ละรูปแบบมีคำจำกัดความของตนเอง 

ซึ่งจากการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ (Prof.Ruei-Bin Lin from Taiwan)  นำเสนอว่า ความสามารถหลากหลายของคนเราที่แตกต่างกันหรือ พหุปัญญา ด้านต่างๆของคนเรานั้น มีความสัมพันธ์กับลายผิวนิ้วมือ ทั้ง 10 นิ้ว อย่างมีนัยยะ

ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ DMIT ที่ทำให้เราทราบว่าความฉลาดที่มีแต่กำเนิดของบุคคลนั้นๆมีความโดดเด่นทางด้านใด จึงช่วยเป็นแนวทางในการส่งเสริมหรือกระตุ้นความสามารถ ว่าบุคคลนั้นควรจะได้รับการส่งเสริมความสามารถทางด้านใด เช่น การส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี หรือ ศิลปะ ตั้งแต่ในวัยเด็ก หรือการเลือกเรียนสาขาวิชาที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ เพื่อจะส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

การทำงานของสมอง

สมองของคนเรานั้นมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว พฤติกรรม อารมณ์ การรับรู้  การเรียนรู้ การจดจำ และความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ความสามารถทางด้านต่างๆ

กลีบสมอง (Lobes of The Brain) เป็นส่วนหนึ่งของสมองที่มีรอยหยักที่แตกต่างกันและทำหน้าที่ หรือ รับความรู้สึก ควบคุมพฤติกรรมต่างๆของบุคคล ทำให้มีความแตกต่างในแต่ละบุคคล

ความสัมพันธ์ของสมองซีกซ้าย-ขวา กับ มือขวา-ซ้าย

ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา (neurobiologist) ได้ทำการศึกษาระบบและโครงสร้างการทำงานของสมอง จึงทำให้พบความแตกต่างในการทำงานระหว่างสมองซีกซ้ายและสมองซีกขาว

สมองซีกซ้ายทำหน้าที่ในเรื่องของทักษะด้านตัวเลข การคิดคำนวณ การใช้ภาษา การเขียน การอ่าน  การใช้เหตุผล การควบคุม การพูด ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ การควบคุมการทำงานของมือขวา เราอาจเรียกการทำงานของสมองซีกนี้ได้ว่าเป็น “ส่วนของการคิดวิเคราะห์” หรือ "เหตุผล"

สมองซีกขวาทำหน้าที่ในเรื่องของความเข้าใจการเห็นภาพสามมิติ การใช้จินตนาการในการดำเนินชีวิต ความรู้สึกดื่มด่ำต่อศิลปะ ความมีสุนทรียะด้านดนตรี และเสียงเพลง รวมทั้งทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของมือซ้าย เราอาจเรียกสมองส่วนนี้ว่า “ส่วนของการสร้างสรรค์” หรือ "อารมณ์"

มีผลการศึกษาของนักวิจัยต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ว่ามีความสัมพันธ์กับมือซ้าย มือขวา และนิ้วมืออย่างมีนัยยะ ดังแสดงในรูป

นิ้วมือ ลายนิ้วมือ ลักษณะนิสัย

 

ตัวอย่างของประเภทลายนิ้วมือและลักษณะนิสัยที่สัมพันธ์กับประเภทลายนิ้วมือ ลักษณะเด่น-ด้อย ข้อควรปรับปรุง-ส่งเสริม และการสื่อสารที่เหมาะสมกับลักษณะนิสัย

ลายก้นหอย (Whorl)

 • ลายนิ้วมือของผู้ที่มีการคิดหาเหตุผลยึดถือตนเองและมีความพยายามอย่างสูง
 • เป็นตัวของตัวเองสูง ใช้ความคิดของตนเองเป็นหลักและไม่ยึดติดกับผู้อื่น
 • ดื้อรั้นและหาเหตุผลที่มีน้ำหนักจำเป็นสำหรับการโน้มน้าวให้เชื่อ
 • ริเริ่มในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นแต่ต้องมีแรงจูงใจ
 • ชอบการแข่งขันและความรู้สึกของชนะ มีความมุ่งมั่น มานะ
 • สามารถรับความเครียดและแรงกดดันได้ (มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี)

ลายมัดหวายคู่ (Double Loop)

 • ลายนิ้วมือของผู้ที่มีการคิดหาเหตุผล ยึดถือตนเองระดับกลาง
 • ความคิดอะไรมากและเรียนรู้ได้เร็วหลังจากที่ได้เห็นแล้ว
 • มีความสามารถในการเรียนแบบสูงกว่าบุคคลทั่วไปรวมทั้งความไวในการคิดวิเคราะห์
 • มีสองบุคลิก ในด้านนึงดูเชื่อฟังแต่อีกด้านนึงก็รักอิสระในเวลาเดียวกัน
 • มีรูปแบบความคิดนอกกรอบและมีความสร้างสรรค์สูง
 • มีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันแต่ยากที่จะทำให้สำเร็จ

มือซ้าย

ลายมัดหวาย (Radial Loop)

 • ลายนิ้วมือของผู้ที่ยืดหยุ่นและอ่อนไหว
 • ชอบที่จะทำตามตัวอย่าง ดังนั้นถ้าใช้วิธีนี้จะเรียนรู้ได้ดีที่สุด
 • เป็นมิตร มีพฤติกรรมไม่แสดงตัวให้โดดเด่น ไม่ชอบความขัดแย้ง
 • ความคิดเรียบง่าย ไม่มีความทะเยอทะยานแรงกล้า เว้นแต่จะได้รับแรงบันดาลใจจากการสอน
 • ชอบทำงานตามที่สั่งมา เรียนรู้ทั้งสิ่งดีและไม่ดีจากสิ่งแวดล้อม
 • ให้ความสำคัญกับผู้อื่นรอบๆตัวและรู้สึกว่าต้องทำในเพื่อนสนิทหรือครอบครัวพึงพอใจ

ลายโค้ง (Arch)

 • ลายนิ้วมือของผู้ที่มีเสน่ห์และความกระตือรือร้น
 • มีบุคลิกภาพอุ่น เป็นผู้ที่เป็นมิตร
 • กระตือรือร้นในการเรียนรู้และสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • ชอบที่จะสนทนาในหัวข้อกว้างและสนใจใฝ่รู้
 • มีศักยภาพแฝงในด้านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะสมัยใหม่
 • อย่างไรก็ตามอาจผลุนผลันและตัดสินใจใน "สิ่งที่ไม่คาดคิด"

มือขวา

DiamondBrain.co.th

โปรแกรมวิเคราะห์ลายนิ้วมือ (DMIT) ที่ได้รับลิขสิทธิ์เพียงรายเดียวในประเทศไทย จาก DMIT USA 

จุดเด่นของโปรแกรมที่ทางบริษัทไดมอนด์เบรนได้รับลิขสิทธิ์นี้คือ ตัวโปรแกรมได้รับการพัฒนาให้สามารถวิเคราะห์ลายนิ้วมือในรูปแบบไฟล์ภาพ *.jpg ซึ่งจะทำให้เจ้าของลายนิ้วมือไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายการเดินทางมาทำการสแกนลายนิ้วมือโดยตรงกับเครื่องสแกน เพียงแค่ส่งไฟล์รูปภาพของลายนิ้วมือมาให้โปรแกรมก็สามารถประมวลผลได้

การวิเคราะห์ของโปรแกรมมีความแม่นยำสูง มีความเชื่อถือได้ 90-95% ทำให้รู้ถึงศักยภาพและความฉลาด พหุปัญญา ที่โดดเด่นของคุณที่มีแต่กำเนิด เพื่อที่พัฒนาความสามารถที่โดดเด่นนั้น ให้โดดเด่นยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต

 

จุดเด่นของโปรแกรมวิเคราะห์ลายนิ้วมือ DiamondBrain.co.th

สามารถวิเคราะห์ลายนิ้วมือที่เป็นไฟล์รูปภาพ *.jpg

เจ้าของลายนิ้วมือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมา สแกนลายนิ้วมือกับเครื่องโดยตรง

การวิเคราะห์มีความแม่นยำสูง 90-95%

รายงานที่ได้จากการวิเคราะห์จากโปรแกรมของ DiamondBrain.co.th

ด้วยความหนาของฉบับรายงาน 90 แผ่น คุณจะได้รับทราบรายละเอียดผลการวิเคราะห์ต่างๆดังต่อไปนี้

รายงานวิเคราะห์การทำงานของสมอง

สมองกลีบหน้าผาก

สมองกลีบหน้า

สมองกลีบข้าง

สมองกลีบขมับ

สมองกลีบท้ายทอย

รายงานผลประสิทธิภาพการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา รวมทั้งประสิทธิภาพการทำงานของสมองส่วนต่างๆ

รายงานผล แนวทางการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้บรรลุถึงความสามารถที่โดดเด่นของคุณ

รายงานผล รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวคุณ ว่าเหมาะสมกับการเรียนรู้ทางด้านไหน เช่น การเรียนรู้จากการฟัง การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การเรียนรู้จากการมองเห็น

รายงานผล การวิเคราะห์ความฉลาด 4 ด้าน ให้คุณได้รู้ว่าตัวคุณเองมีศักยพภาพของ Quotient ทั้งสี่ด้านเป็นอย่างไร

รายงานวิเคราะห์ความฉลาด 4 ด้าน

IQ-ความฉลาดทางสติปัญญา

EQ-ความฉลาดทางอารมณ์

AQ-ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา

CQ-ความฉลาดความคิดสร้างสรรค์

รายงานผล การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยส่วนบุคคลโดยกำเนิด นำเสนอแนวทางการสื่อสารตามลักษณะนิสัยที่วิเคราะห์

รายงานผล การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ถึงลักษณะนิสัย การกำหนดเป้าหมายในอนาคต พร้อมทั้งเสนอแนวทางการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

รายงานวิเคราะห์พหุปัญญา 8 ด้าน

ปัญญาด้านภาษา

ปัญญาด้านดนตรี

ปัญญาด้าน ตรรกะ คณิตศาสตร์

ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์

ปัญญาด้านมิติสัมพัธ์

ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย

ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา

ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง

รายงานผล การวิเคราะห์ พหุปัญญา 8 ด้าน และแสดงผลถึงปัญญาด้านที่โดดเด่นของคุณ ว่าตัวคุณนั้นมีความสามารถด้านใด ซึ่งคุณอาจไม่รู้ว่าตัวคุณเองมีความสามารถที่โดดเด่นทางด้านนั้นซ่อนอยู่

รายงานผล การวิเคราะห์ ความฉลาด 10 ประการ ภาวะความเป็นผู้นำ/การใช้เหตุผล/การบริหารจัดการ/การเข้าใจภาษา/ทักษะทางดนตรี ศิลปะ/การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่(เคลื่อนไหวร่างกาย)/การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก(นิ้วมือ)/การสร้างภาพจินตนาการ/การรับรู้ผ่านการมองเห็น/ธรรมชาติวิทยา และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุถึงศักยภาพของสมองให้มีความโดดเด่นยิ่งๆขึ้นไป

รายงานผล ทักษะทางด้านการบริหาร จัดการ เช่น ทักษะการตั้งเป้าหมาย ทักษะการวางแผน ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะในการทำงานเป็นทีม ทักษะในการสื่อสาร และอื่นๆ

รายงานผล สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับตัวคุณ จากผลการวิเคราะห์พหุปัญญา 8 ด้าน ให้เหมาะสมกับบุคคลิกภาพ ทักษะด้านต่างๆ

รายงานผล กิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น เช่น การร้องเพลง การวาดเขียน การโต้วาที การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายงานผล อาชีพที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของสมองให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นเป้าหมายความสำเร็จของชีวิต

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

ด้วยโปรแกรมของ DiamondBrain.co.th

Click ที่รูป เพื่อดูตัวอย่างรายงานการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

สนใจสั่งซื้อรายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

คุณจะได้รับรายงานผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมืออย่างละเอียด ดังนี้

รายงานผลวิเคราะห์การทำงานของสมองซีกซ้าย สมองซีกขวา

รายงานผลวิเคราะห์การทำงานของกลีบสมองส่วนต่างๆ

รายงานผลวิเคราะห์ Quotient ทั้ง 4 ด้าน (IQ/EQ/AQ/CQ)

รายงานผลวิเคราะห์ ลักษณะนิสัยโดยกำเนิด จุดอ่อน จุดแข็ง ของลักษณะนิสัยโดยกำเนิด

รายงานผลวิเคราะห์ พหุปัญญา 8 ด้าน (ปัญญาด้านตรรกคณิตศาสตร์/ปัญญาด้านดนตรี/ปัญญาด้านภาษา/ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา/ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง/ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์/ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์/ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่นไหว)

รายงานผลวิเคราะห์ความฉลาด 10 ประการที่มีแต่กำเนิด (ภาวะผู้นำ/การใช้เหตุผล ตรรกะ การคำนวณ/การบริหารจัดการ/การสร้างจินตนาการ มโนภาพ/การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่/การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก/การรับฟัง เข้าใจภาษา/การมองเห็นภาพ/การสังเกตุ ธรรมชาติ/ทักษะด้านดนตรี)

รายงานผลวิเคราะห์สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีแต่กำเนิดให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

รายงานผลวิเคราะห์แนวทางการฝึกฝน การพัฒนาความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพที่มีแต่กำเนิด เพื่อให้การฝึกฝนเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ราคาปกติ

ขั้นตอนง่ายๆในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือกับ DiamondBrain.co.th ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ที่ทันสมัย คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางมาพิมพ์ลายนิ้วมือกับเครื่องอ่านลายนิ้วมือของโปรแกรม คุณสามารถพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตัวคุณเองและส่งรูปลายนิ้วมือทั้งหมดของคุณมาให้กับเรา ผ่านการอัพโหลดทางหน้าเวบไซต์ ง่ายๆ แค่นี้เอง สะดวก รวดเร็ว ประหยัด นี่คือเหตุผลที่ทำให้ราคาการวิเคราะห์ผลลายนิ้วมือของเรา มีราคาที่สมเหตุผล 

สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนทางไลน์กับ DiamondBrain.net เพื่อเป็นช่องทางในการสอบถาม ข้อสงสัยต่างๆในรายงานการวิเคราะห์ผล

พิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วของคุณเอง (เราจะส่งรายละเอียดและวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ให้คุณพิมพ์ลายนิ้วมือได้เองอย่างง่ายๆ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาที่สำนักงานของเรา เพื่อที่จะมาพิมพ์ลายนิ้วมือ เรามีระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือที่คุณพิมพ์ด้วยตัวคุณเอง)

ติดต่อวิเคราะห์ลายนิ้วมือของคุณหรือคนที่คุณรัก เพื่อเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในอนาคต

ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ลายนิ้วมือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เราได้รับลิขสิทธิ์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพืมพ์ลายนิ้วมือด้วยตัวคุณเองสามารถพิมพ

 

ขั้นตอนง่ายๆในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือกับ DiamondBrain.co.th

สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนทางไลน์กับ DiamondBrain.co.th เพื่อเป็นช่องทางในการสอบถาม ข้อสงสัยต่างๆในรายงานการวิเคราะห์ผล

พิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วของคุณเอง (เราจัดส่งตลับหมึกที่ใช้สำหรับการพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเฉพาะรายละเอียดและวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ให้คุณพิมพ์ลายนิ้วมือได้เองอย่างง่ายๆ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาที่สำนักงานของเรา เพื่อที่จะมาพิมพ์ลายนิ้วมือ เรามีระบบคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำในการวิเคราะห์ลายนิ้วมือที่คุณพิมพ์ด้วยตัวคุณเอง)

อัพโหลดรูปลายนิ้วมือทั้งหมดผ่านทางหน้าเวบไซต์ของ DiamondBrain และแจ้งให้ทีมงานของเราทราบ

เจ้าหน้าที่ของเราทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของลายพิมพ์นิ้วมือทั้งหมดที่ส่งมาให้และจะแจ้งให้ทราบหากกรณีที่มีปัญหาที่รูปพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ชัดเจนและให้คุณส่งลายนิ้วมือที่มีปัญหามาให้อีกครั้ง (ปัญหาเรื่องลายพิมพ์นิ้วมือไม่ชัด เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก สาเหตุมักจะมาจากความเร่งรีบในการพิมพ์ลายนิ้วมือ) ความสมบูรณ์ของลายพิมพ์นิ้วมือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลการวิเคราะห์ของโปรแกรม

แจ้งยอดชำระเงินตามรูปแบบรายงานที่คุณเลือก เช่น ต้องการรายงานเฉพาะไฟล์เอกสารที่เป็นไฟล์ pdf (ราคา 1,990 บาท) หรือต้องการรายงานที่เป็นไฟล์ pdf + รายงานฉบับรูปเล่ม (ราคา 2,490 บาท)

หลังจากที่ชำระเงินแล้ว ภายใน 3-5 วัน เราจะจัดส่งรายงานที่เป็นไฟล์เอกสาร pdf ให้กับคุณทางอีเมลล์ที่แจ้งไว้กับเรา และภายใน 7-14 วันคุณจะได้รับรายงานฉบับที่เป็นรูปเล่ม (กรณีที่คุณเลือกแบบที่สอง)

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.